Friday, 5 September 2014

Novis Spring 2015 RTW | NYFW

Novis RTW Spring 2015
Novis RTW Spring 2015
Novis RTW Spring 2015
Novis RTW Spring 2015
Novis RTW Spring 2015
Novis RTW Spring 2015
Novis RTW Spring 2015
Novis RTW Spring 2015
Novis RTW Spring 2015
Novis RTW Spring 2015
Novis RTW Spring 2015
Novis RTW Spring 2015
Novis RTW Spring 2015
Photo: Thomas Iannaccone